Alternatief plan

In samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben de agrariërs in het gebied zelf een alternatief plan voor de inrichting van de polders ontwikkeld. In dit plan kunnen landbouw en natuur naast elkaar bestaan. Het biedt enerzijds de agrariërs de mogelijkheid hun agrarische bedrijf in Het Buijtenland van Rhoon voort te zetten en anderzijds de mogelijkheid om natuurdoelen te behalen.

Met deze voorgestelde inrichting wordt invulling gegeven aan hoogwaardige en internationaal beschermde akkernatuur en wordt de kwaliteit van de leefomgeving versterkt.

 

 

 

Biodiversiteit, cultuurhistorie, streekeigenheid en recreatieve ontsluiting vormen daarbij richtsnoeren voor eigenaren en beheerders in het Buijtenland van Rhoon om extra natuur- en landschapszorg duurzaam voor hun rekening te nemen en de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.

Op 24 februari j.l. is de definitieve versie van het alternatieve plan voor een andere invulling van de polders in de gemeenteraad van Albrandswaard gepresenteerd. Via onderstaande link kunt u het plan inzien.

Levend Buijtenland van Rhoon-VNC 24-2-2014